Cercar ajuda


Si es té un nin diagnosticat amb TEL, s’ha d’entregar l’informe immediatament a l’escola, i sol•licitar si no és ja el cas atenció logopèdica. A la nostra comunitat autònoma, a vegades les escoles al rebre els informes diagnòstics sol•liciten la valoració dels equips d’orientació de la Conselleria, ( EOEP ), aquests professionals qualificats es veuen obligats a valorar de nou als nins per a realitzar un dictàmen oficial, fet que ralentitza molt el procés.


Les dificultats del llenguatge manifestes a l’educació infantil persistiran i predominaran i impactaran durant tota l’escolaritat. La persistència es manifesta en què el desordre del llenguatge es constitueix com una barrera important per als aprenentatges escolars. Un percentatge elevat de nins i nines identificats més tard com a alumnes de necessitats específiques especials NEE han tingut com a primer indicador del seu dèficit un problema de llenguatge. Per acabar, les alteracions en el llenguatge es poder traslladar a altres àrees del desenvolupament del nin, especialment a la seva esfera social, és a dir, el Trastorn primari del llenguatge tendeix a canviar durant la vida del nin altres àrees com la social es veuen afectades. El problema radica en què per falta de recursos als nins amb TEL a qui haurien d’assistir com a mínim a 3 sessions individuals setmanals de logopèdia, i rebre recolzament psicològic tant ells com les seves famílies, no poden ser atesos amb aquesta freqüència en aquests serveis, a més de no ser considerats per la Llei Orgànica d’Educació vigent, nins NEE, per la qual cosa no són elegibles per les ACIS. Tot això, es tradueix en una infinita lluita dels pares per treure endavant a uns nins que per dir-ho de qualque manera van tot el temps a “ marxes forçades “ per superar els objectius escolars.


La bona notícia és que no està tot sol, existeix un nodrit grup de famílies i professionals en Balears que seguint l’exemple d’altres comunitats autònomes, han decidit reunir-se per donar-se suport, assessorar-se mútuament i lluitar perquè es crein serveis i instruments que facilitin la detecció precoç del Trastorn. Lluitarem perquè rebin mesures educatives ( adaptació de l’escolaritat a les seves limitacions ), suport interdisciplinar i sobretot perquè se’ls reconegui com alumnes amb necessitats educatives especials.


Juntes les famílies podrem aconseguir el que per separat pot ser una missió quasi impossible de dur. Vengui amb nosaltres a lluitar pel benestar d’aquests nins, prepari’s amb nosaltres per aprendre un poc més sobre aquesta entitat tan poc coneguda i donar-li l’oportunitat al seu fill de conèixer i compartir amb altres nins que tenen les mateixes dificultats i amb els quals podrà constatar que la diversitat és la norma i no és l’excepció.