Avis legal


Atelba

C./ Pius XII, 13 1a

E-07500 Manacor

C.I.F. G-57.768.715


© by Atelba • Tots els drets reservats • Exclussió de garanties i responsabilitats per l’exactitud de les informacions


Atelba no es fa responsable en cap cas, dels danys i prejodicis que poguessin ocasionar informacions falses.


Expressam explícitament que no porem influir ni en la creació ni en els continguts de les pàgines enllaçades.


Per tots els enllaços compta el següent:

Ens distanciam explícitament de tots els continguts de totes les pàgines enllaçades dels nostres servidors, en foros o en llibres de visites. Aquesta declaració regeix igual per a tots els continguts que podrien dur les insercions d’anuncis.


Atelba és propietària de tots els drets de les dades publicades i no es fa responsable d’errors en textos o enllaços falsos. La reproducció, còpia exacte o anuncis per terceres parts, dintre de les subfinestres (frames), no estan permeses sense una autorització escrita.


Disseny wep i suport tècnic:

Frank Schroeder - webmaster@atelba.es